تعامل دولت با شرکت‌های دانش‌بنیان؛ مقدمه‌ای برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان