ثبت نام دور دوم طرح دستیار فناوری آغاز شد؛

فرصت طلایی اشتغال دانشجویان دانشگاه تهران در شرکت های عضو و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران