نشست مجازی ناحیه غرب آسیا و شمال آفریقا (WANA) IASP برگزار شد