ارائه خدمات فناورانه و توانمندساز، مهمترین بخش در فرایند ایده تا خلق ثروت