حضور فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران