در روز پایانی دومین نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: مناطق آزاد؛ راه برون رفت از چالش‌های کشور

دومین نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با نام EXPORTECH2 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که با هدف استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایجاد اشتغال و توسعه منطقه، شناسایی استارتآپهای حوزه صادرات و واردات، افزایش تقویت تعاملات با رایزنان اقتصادی کشور ایجاد شد، با برگزاری پنل چالش‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۹۹ پایان یافت.