نقش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در افزایش هم افزایی میان بازیگران حوزه اقتصاد دانش بنیان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کافه ” ExporTech ” را که در حقیقت ادامه فعالیت¬های این پارک در راستای رونق و توانمندسازی بسترهای صادراتی می¬باشد برگزار کرد.