مدیریت شهری؛ بستری مناسب برای اجرای طرح‌های فناورانه

وبینار ” رفع چالش‌های شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با ایده‌ای فناورانه‌ی نوآورانه ” در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.