استارت‌آپ ویکند مجازی محصولات فناوری همگرا (NBIC)؛ ارزش آفرینی در حوزه نوآوری و فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استارت‌آپ ویکند مجازی محصولات فناوری همگرا ( NBIC) را برگزار میکند.