پیشخوان فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در راستای اجرای طرح “شبکه فناوری دانشگاه تهران” که در تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ به تصویب هیات رئیسه دانشگاه تهران رسیده، اقدام به اجرای طرح پیشخوان فناوری کرده است، تا از این طریق بتواند نمایندگانی را در هر یک از پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه به عنوان همکار شبکه فناوری در کنار خود داشته باشد.
پیشخوان فناوری یک واحد مجازی در هریک از دانشکده ها، پردیس ها و موسسات پژوهشی دانشگاه است و مسئولیت آن بر عهده یکی از همکاران دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی) می باشد و در راستای اهداف شبکه فناوری و در چارچوب وظایف محوله از طرف پارک فعالیت می نماید.
هدف از راه اندازی پیشخوان فناوری، ترویج فعالیت های و خدمات شبکه فناوری از طریق اطلاع رسانی برنامه ها، خدمات و رویدادهای پارک و سایر اجزای شبکه به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و سایر مخاطبان می باشد.
عمده فعالیت پیشخوان فناوری، راهنمایی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در خصوص حمایت ها و خدمات پارک و ایجاد بانک های اطلاعاتی، توانمندی ها و ظرفیت های هر دانشکده اعم از قطب های علمی، اعضای هیئت علمی دارای کسب و کار و دانشجویان خلاق که می توانند با پارک تعامل داشته باشند، می باشد.