افتتاح دفتر همکاری فناورانه با معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا، پلی برای تعامل میان دانشگاه و فراجا