فراخوان ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از کسب و کارهای دانایی محور، ارائه خدمات به آن ها و همچنین به منظور سنجش فعالیت های آنان در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ادامه همکاری، مطابق با برنامه هر ساله، اقدام به ارزیابی عملکرد سالانه شرکت های عضو و مستقر می نماید.

با توجه به این که استفاده از بسیاری از خدمات از جمله برخورداری از معافیت مالیاتی (معافیت مالیات بر درآمد و معافیت مالیات بر حقوق کارکنان) و اعطای مجوز فعالیت شرکت در پارک و بسیاری دیگر از خدمات منوط به حضور در ارزیابی سالانه می باشد، حضور در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ برای کلیه شرکت های عضو پارک الزامی می باشد. لذا تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مستندات درخواستی اقدام فرمایید.
الزامات مورد توجه واحد پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای فرایند شرکت در فراخوان فوق به شرح زیر است:
۱. مهلت تکمیل فرم ها و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه به تاریخ ۹۹/۰۴/۱۵می باشد.
۲. لطفاً کلیه فرم ها و مستندات را به ایمیل مدیریت پذیرش و ارزیابی به آدرس ذیل ارسال فرمایید.
evaluation@utstpark.ir
• مهلت تحویل اظهارنامه مالیاتی تا روز شنبه ۹۹/۰۷/۱۲ می باشد.
• کاربرگ های مورد نظر در قسمت پایانی فراخوان درج و یک نسخه از کاربرگ ها به آدرس ایمیل شرکت ها نیز ارسال شده است
• به پرونده های ارسال شده پس از مهلت اعلام شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• در صورت وجود نواقص در کاربرگ ها و مستندات ارسال شده توسط شرکت، موارد به صورت مکتوب از طریق ایمیل به شرکت اعلام می شود و شرکت موظف است، حداکثر طی ده روز از تاریخ اطلاع رسانی، نواقص موجود را اصلاح و پرونده خود را مجدد ارسال نماید.
• در صورتی که شرکت در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارسال مجدد مستندات لازم اقدام ننماید، به منزله انصراف شرکت از ادامه ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.
• در صورت درخواست شرکت نسبت به انجام ارزیابی پس از اتمام مهلت زمانی (تا ۱۵ تیرماه)، شرکت موظف است دلایل و مستندات تاخیر به همراه فیش واریزی به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال را بصورت مکتوب به مدیریت پذیرش و ارزیابی ارسال نماید. سپس ظرف مدت حداکثر دو هفته پرونده ارزیابی شرکت همراه با کلیه مستندات را تکمیل نماید.
• با استناد به مصوبه شورای پذیرش مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸، در صورت عدم حضور شرکت در ارزیابی سالانه منجر به صدور ابلاغیه اخطار و در صورت تکرار آن منجر به لغو عضویت و خروج شرکت از پارک خواهد شد.
لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان مدیریت پذیرش و ارزیابی، به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ داخلی‌های ۱۸۲ و ۱۴۹ تماس حاصل فرمایید.