همکاری با دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شروعی اثربخش برای حمایت از فناوری‌های نرم و علوم انسانی