مروری بر گفته های وبینار مسائل کاربردی حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

مسائل کاربردی حقوق مالکیت فکری
https://drive.google.com/file/d/14yFsYuM_gyCgLa3zqQhtXx85wuy2SywM/view?usp=sharing

حقوق تجارت الکترونیکی

https://drive.google.com/file/d/1_KXSry-E53q_88gM1UieUfBAh_3TrtPp/view?usp=sharing