نگاه اجرایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جهت ارتقا سطح تولیدات کشور

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، جهش در تولید را به معنای استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود دانسته است. ایشان درباره تعاریف اولیه مورد توافق از جهش تولید به موارد ذیل اشاره کرده است: