بازدید سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از واحدها و شرکت های فناور