0
متر مربع
فضای موجود در پارک
0
شرکت
عضو یا مستقر در پارک
0
هسته
عضو یا مستقر در پارک
0
نفر
اشتغال‌زایی شرکت‌ها
0
میلیارد ریال
گردش مالی شرکت‌ها

فراخوان‌ها

عضویت شرکت ها
ثبت‌نام کارگزار
برنامه‌های حمایتی
فضای کار اشتراکی
جذب شتابدهنده

چه کسی هستید؟

صاحبان ایده
شرکت
سرمایه گذاران
سالن جلسات و همایش
فضاهای اداری شرکت‌ها
فضای کار اشتراکی

متن سربرگ خود را وارد کنید.l

شرکت‌های مستقر / عضو در پارک