0
متر مربع
فضای موجود در پارک
0
شرکت
عضو یا مستقر در پارک
0
هسته
عضو یا مستقر در پارک
0
نفر
اشتغال‌زایی شرکت‌ها
0
میلیارد ریال
گردش مالی شرکت‌ها

فراخوان‌ها

عضویت شرکت ها
ثبت‌نام کارگزار
برنامه‌های حمایتی
فضای کار اشتراکی
جذب شتابدهنده
چند رسانه ای

چه کسی هستید؟

صاحبان ایده
شرکت
سرمایه گذاران

فضاهای پارک

سالن جلسات و همایش
فضاهای اداری شرکت‌ها
فضای کار اشتراکی

متن سربرگ خود را وارد کنید.l

شرکت‌های مستقر / عضو در پارک