0
متر مربع
فضای موجود
0
شرکت
عضو یا مستقر در پارک
0
هسته
عضو یا مستقر در پارک
0
نفر
اشتغال‌زایی شرکت‌ها
0
میلیون ریال
گردش مالی شرکت‌ها

چه کسی هستید؟ چه نیازی دارید؟

شرکت
صاحبان ایده
هسته
سرمایه‌گذاران
دانشجو
صنایع و سازمان‌ها
هیئت علمی
مخاطب آزاد

پارک چه خدماتی ارائه می‌کند؟

دفاتر اداری شرکت‌ها

فضاهای کار اشتراکی

سالن‌های جلسه و همایش

فضاهای عمومی پارک

فضاهای آینده

با فضاهای پارک آشنا شوید

شرکت‌های مستقر / عضو در پارک