0
متر مربع
فضای موجود در پارک
0
شرکت
عضو یا مستقر در پارک
0
هسته
عضو یا مستقر در پارک
0
نفر
اشتغال‌زایی شرکت‌ها
0
میلیارد ریال
گردش مالی شرکت‌ها

فراخوان‌ها

عضویت شرکت ها
ارائه خدمات اتاق رسانه
جذب شتابدهنده
فضای کار اشتراکی
ثبت‌نام کارگزار
چند رسانه ای

چه کسی هستید؟

صاحبان ایده
شرکت
سرمایه گذاران

فضاهای پارک

سالن جلسات و همایش
فضاهای اداری شرکت‌ها
فضای کار اشتراکی
شعب پارک علم و فناوری

متن سربرگ خود را وارد کنید.l

شرکت‌های مستقر / عضو در پارک