0
متر مربع
فضای موجود در پارک
0
شرکت
عضو یا مستقر در پارک
0
هسته
عضو یا مستقر در پارک
0
نفر
اشتغال‌زایی شرکت‌ها
0
میلیارد ریال
گردش مالی شرکت‌ها

چه کسی هستید؟

شرکت
صاحبان ایده
هسته
سرمایه‌گذاران
دانشجو
صنایع و سازمان‌ها
هیئت علمی
مخاطب آزاد

شرکت‌های مستقر / عضو در پارک