ایجاد همافزایی از طریق بهره مندی از ظرفیت شعب پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شست مشترک با دانشکدگان فارابی با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر حمید زارع رییس دانشکدگان فارابی و جمعی از رووسا، معاونین و مدیران روز چهارشنبه ۲۶ مرداد برگزار شد.

در این نشست دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به سابقه بیست ساله فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و استقرار ۲۰۰ شرکت در این سازمان گفت: در سه ماه اخیر نزدیک به ۲۰۰ شرکت دیگر نیز جذب شده اند، که ۱۶۰ شرکت، دانش بنیان بوده و ابلاغ ۴۰ شرکت از ۱۶۰ شرکت دانش بنیان جدید جذب شده، امروز مورخ ۲۶ مرداد از سوی شورای پذیرش صادر می شود.
دکتر اله دادی در خصوص تامین فضا برای شرکت های تازه پذیرش شده خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا از ظرفیت شعب پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استفاده کنیم تا همافزایی ایجاد شود. شعبه فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یک شعبه استراتژیک محسوب می شود.
دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر رسالت و فعالیت های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: هدف کلی ترویج موضوع دانش بنیان و مهارت است و پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان وسیله ای برای تحقق این امر محسوب می شوند.

در ادامه نشست به گفت وگو پیرامون بهره مندی از ظرفیت ها، اقداماتی در جهت تعامل و همافزایی پرداخته شد و سپس از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های داهیان پزشکی پیشرو و هیرونگار پارس بازدید به عمل آمد.