کارمند نمونه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس امیرفتاح ضیایی مدیر واحد مدیریت پذیرش و ارزیابی را به عنوان کارمند نمونه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انتخاب کرد.

انتخاب و معرفی کارمندان نمونه با هدف معرفی الگوهای موفق در نظام اداری، اعتلای فرهنگ کار و ایجاد باورهای مثبت در نظام اداری، تقویت فعالیت های کارمندان در جهت اولویت های نظام اداری، ارج نهادن به خدمات ارزنده کارمندان متعهد و کارآمد و همچنین تشویق و ترغیب کارمندان به ارایه خدمات بهتر به ارباب رجوع صورت می گیرد.

مهندس امیرفتاح ضیایی براساس معیارهایی از جمله رعایت انضباط اداری، وجدان کاری و حضور منظم در محیط کار؛ توانایی، تخصص و مهارت شغلی در حوزه مربوطه؛ خلاقیت، نوآوری و ارائه پیشنهادات موثر در پیشبرد اهداف سازمان؛ رضایت‌ مندی مدیر/مدیران واحد یا همکاران؛ رضایت‌مندی ارباب رجوع ( مدیر/همکار) و حسن شهرت و رعایت ارزش‌های اخلاقی- اسلامی، اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان کارمند نمونه انتخاب شد.