ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب و کار ایران ۱۴۰۰

هیچ کسب و کاری از ریسک های موجود در حوزه های مختلف به دور نیست. تاثیر این ریسک‌ها بر روی عملکرد کلی کسب وکارها انکار ناپذیر است. امروزه امکان غلبه بر نکات منفی ناشی از ریسک های احتمالی با استفاده از استراتژی های مدیریتی وجود دارد.

در همین راستا، گزارش ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب وکار ایران ۱۴۰۰، برای آگاهی بخشی به کارآفرینان، مدیران و سیاست گذاران تهیه و تدوین شده است.
دراین گزارش، ابتدا ۳۰ ریسک عمومی کسب وکار و صنعت که حاصل نظرسنجی است با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها معرفی می‌گردند.
در ادامه استراتژی‌های چهارگانه در پنج حوزه وظیفه‌ای و ۳۰ اقدام با هدف کنترل ریسک‌ها معرفی می‌گردند و در پایان نکاتی برای جمع بندی ارائه می‌شود.