کافه کارآفرینی برای صاحبان ایده در رویداد ReTech/UTInvest98

کافه پارک با عنوان ” کافه کارآفرینی ” و با هدف هم نشینی هسته‌های برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز پنج شنبه ۲۸ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد. در این بخش برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای هسته¬هایی که ایده‌های آن‌ها توسط پارک حمایت شده و در مرحله عقد قرارداد و تصویب ایده خود بودند نیز ارائه شد.