توسعه منابع انسانی، پژوهش و فناوری و انتقال فناوری، سه عامل برای توسعه فناوری

پارک علم وفناوری دانشگاه تهران، وبیناررویداد جست وجو و تحلیل اطلاعات فناوری را با حضور دکتر محمدرضا بختیاری مدیر مرکز علمی شرکت ایده آل تشخیص آتیه روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه برگزار کرد.