حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در کنفرانس آنلاین ICT سازمان بین المللی پارک های علم و فناوری جهان IASP