پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ دبیرخانه تفاهم جایزه فناوری و نوآوری یونسکو

تفاهم جایزه فناوری و نوآوری یونسکو، بین دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و کمیسیون ملی یونسکو- ایران در راستای اهدای جایزه نوآوری و فناوری یونسکو-ایران منعقد شد.