گامی بزرگ در حوزه اینترنت اشیاء کشور؛ اولین آزمایشگاه نوآوری باز ۵ G و سرویس های اینترنت اشیا در کشور توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ایجاد می‌شود.

توسعه و پیشرفت به نحوه هدفمندی در کنار هم قرار گرفته‌اند، از حصول توسعه پایدار اطمینان حاصل شده است؛ بدین منظور و برای دستیابی به این مهم، توافق بر تأسیس آزمایشگاه نوآوری باز ۵ G و اینترنت اشیا حاصل شده است.