درباره ما

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، زیست بومی برای نوآوری و کارآفرینی است که با تدوین و پیاده سازی زنجیره ارزشی خلق ثروت از صاحبان ایده، افراد با استعداد و بلندهمت، صاحبان کسب وکارهای فناور و دانش بنیان حمایت می کند تا مسئله های شناسایی شده و ایده های ارائه شده از سوی مخاطبان به یک کسب وکار فناورانه تبدیل شده و مسیر رشد و توسعه را طی کند و بدین ترتیب ارزش آفرینی و خلق ثروت محقق می شود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ عرصه را برای نقش آفرینی کامل و فراوان دانش و فناوری پیشرفته فراهم آورده و حرکت به سوی توسعه پایدار و تحقق اقتصاد دانش بنیان را سرعت می بخشد و این منافع زیادی را برای کشور به ارمغان می آورد.