توجه ویژه به مسئولیت اخلاقی، ضرورتی برای فعالیت در حوزه مالکیت فکری

توجه ویژه به مسئولیت اخلاقی، ضرورتی برای فعالیت در حوزه مالکیت فکری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دوره ” مهارت های هشت گانه مالکیت فکری” را برگزار کرد.

این دوره آموزشی با هدف آشنایی با فرآیندهای ثبت اختراع و نحوه ارزیابی پرونده ثبت اختراع برنامه ریزی و به مدت ۳۵ ساعت طی روزهای ۲۲ الی ۲۹ آذر ماه برگزار گردید.

در این دوره مهارت‌های دانش مالکیت فکری، بررسی شکلی ضمائم اظهارنامه اختراع، فرایند ثبت اختراع، طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات، جستجوی اختراع، بررسی ماهوی اختراع، حق تقدم و ارزیابی وحدت اختراع و نحوه تکمیل گزارش داوری و تنظیم پاسخ‌نامه استعلام به تفصیل شرح داده شده و مورد بررسی قرار گرفت.

در روز پایانی دوره دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهارت های هشت گانه مالکیت فکری را مهارتی خاص دانست و گفت: این مهارت ها با دقت نظر و با تمرین تکمیل می شود.

وی با بیان اینکه افراد حاضر در دوره به عنوان داور با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همکاری خواهند داشت، یادآور شد: افراد در مقام داور باید به مسئولیت اخلاقی توجه ویژه ای داشته باشند و با دقت نظر بسیار امور را پیش ببرند.

گفتنی است که در این دوره آموزشی هشت مهارت مالکیت فکری مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

در کارگاه مهارت دانش مالکیت فکری به محورهای مبانی و مصادیق مالکیت فکری، مصادیق مالکیت صنعتی، قوانین حاکم بر ثبت اختراع، تعریف اختراع و آشنایی با شرایط اختراع پذیری پرداخته شد.

در کارگاه مهارت بررسی شکلی ضمائم اظهارنامه اختراع موضوعاتی از قبیل توصیف اختراع، ادعانامه، نقشه فنی، خلاصه توصیف اختراع، پرداخت هزینه ها، انصراف از اظهارنامه، اظهارنامه تقسیمی، تغییر در اطلاعات کتاب شناختی، حدود مجاز اصلاحات در ضمائم و شرایط لازم برای پذیرش حق تقدم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در سومین کارگاه با عنوان مهارت فرایند ثبت اختراع به بیان مطالبی پیرامون معرفی سایت مرکز مالکیت معنوی، آشنایی با کارتابل مردمی، آشنایی با کارتابل مراجع، ثبت اظهارنامه اختراع و فرایند ثبت اختراع پرداخته شد.

طبقه بندی بین المللی اخترعات موضوع اصلی چهارمین کارگاه این دوره بود که در آن مباحثی از جمله ساختار طبقه بندی بین المللی، روش های طبقه بندی، Indexing codes، C Sets، کسب مهارت در طبقه بندی به صورت تمرین عملی مطرح گردید.

در کارگاه مهارت جستجوی اختراع به تشریح مطالبی در خصوص منطق و استراتژی جستجو، معرفی پایگاه های جستجو، Patentscope، Espacenet، Google Patents و کسب مهارت در این حوزه به صورت تمرین عملی پرداخته شد.

کارگاه ششمین مهارت با عنوان اصلی بررسی ماهوی اختراع موضوعات اساسی از قبیل ارزیابی وضوح ادعاها، افشای موثر، استثنائات اختراع، پشتیبانی ادعاها توسط توصیف اختراع، جدید بودن در دنیا، داشتن گام ابتکاری، روش PSA در ارزیابی گام ابتکاری، کاربرد صنعتی، مصادیق مختلف عدم وجود کاربرد صنعتی، استفاده از نتایج ارزیابی های بین المللی WO،ISR و تمرین عملی را پوشش داد.

در هفتمین کارگاه با عنوان مهارت حق تقدم و ارزیابی وحدت اختراع به بیان مطالب پایه ای و پیشرفته در خصوص وحدت اختراع و حق تقدم و همچنین ارزیابی حق تقدم در فرآیند PCT پرداخته شد.

در آخرین کارگاه این دوره با محوریت تکمیل گزارش داوری و تنظیم نامه پاسخ استعلام، محورهای معرفی بخش های مختلف فرم ارزیابی، نحوه تنظیم گزارش جستجو، نحوه تنظیم نظریه مکتوب، مرور اشتباهات متداول در تکمیل گزارش و مهارت در اجرا به صورت تمرین عملی پوشش داده شد.

در انتهای دوره از ۶۵ شرکت کننده خواسته شد تا به صورت گروهی پرونده ای را ارزیابی کرده و فرایند تکمیل پرونده از ابتدا تا پایان را به صورت عملی اجرا نمایند.

مهندس محمد مهدی اصل زعیم، مهندس علی باده نوش و دکتر علی رمضانی از مدرسان دوره مهارت های هشت گانه مالکیت فکری بودند.