دکتر علی اسدی

دکتر علی اسدی

استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-(از ۱۴۰۱)
عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-(از ۱۴۰۰)
عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران-(از ۱۴۰۰)
معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی-(از ۱۳۹۹)
رییس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی-(از ۱۳۹۵)
مشاور رئیس دانشگاه  و مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه-(از ۱۳۹۰)
رئیس هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران-(از ۱۳۸۹)
مدیر گروه آموزشی مدیریت و توسعه  کشاورزی-(از ۱۳۸۸)
مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی-(از ۱۳۸۶)

تحصیلات

Ph.D ,1382,ترویج  و آموزش  کشاورزی,دانشگاه تهران
M.S,1374,ترویج وآموزش کشاورزی,دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی,۱۳۷۱,ترویج وآموزش کشاورزی,دانشگاه تهران