پروژه TH2

ساختمان TH2 در امیرآباد شمالی، خیابان فرشی مقدم ، جنب دانشکده کارآفرینی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران واقع شده است. این ساختمان در حال ساخت می‌باشد و بر اساس نقشه ها در زمینی به مساحت حدود ۱۶۰۰ متر مربع اجرا شده که فضای مفید در دسترس آن پس از ساخت ۱۳۵۰ متر مربع در طبقه زیر همکف و ۱۳۳۰ متر مربع در سطح همکف میباشد. در این طرح سعی بر آن است تا مدلی برای بهره برداری و کاربری ساختمان ارائه گردد تا بتواند به صورت توأمان علاوه بر بازگشت سرمایه گذاری
صورت گرفته و ایجاد جریان درآمد، محلی جهت اجرای برخی از وظایف کارکردی پارک باشد و به عنوان یک پروژه نمونه موفق در حوزه ایجاد بسترهای مناسب توسعه فناوری و تجاری سازی آن با ایجاد پیوند های عمیق میان بازیگران اصلی این حوزه باشد.