برگزاری اولین نشست کمیته علمی جایزه فناوری و نوآوری یونسکو در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران