حضور معاون پژوهش و توسعه وزیر علوم عراق در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران