فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش در مرکز نوآوری جغرافیا

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده های نوآورانه و فناورانه در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش درمرکز نوآوری جغرافیا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حمایت کند.

مخاطبان این برنامه دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی رشته جغرافیا دانشگاه‌ تهران هستند.
صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمادگی ۱ تا ۷ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی و جهش شرکت نمایند‌.
( برنامه رویش TRL1-3، برنامه شکوفایی TRL4-6، برنامه جهشTRL1-7)
شروع فراخوان: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
ثبت نام متقاضیان فقط بصورت آنلاین و از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصرا، در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام میشود و امکان بررسی درخواستهای ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.
متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴/۱۵۴/۱۴۰ تماس حاصل نمایند.

حوزه‌های تخصصی مورد نیاز مرکز نوآوری جغرافیا
• آینده‌پژوهی در جغرافیا
• کاربردهای هوش مصنوعی در جغرافیا
• جغرافیای مبتنی بر تکنولوژی برنامه‌ریزی شهری
• شهرهای پایدار مخاطرات محیطی GIS RS
قابل توجه:
متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:
برنامه رویش
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده
• مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه
• مدت: ۶ ماه و حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
• خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.
برنامه شکوفایی
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
• مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
• مدت:۱۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۱۸ ماه نخواهد بود.
• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).
برنامه جهش
• هدف: حمایت از طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
• مخاطب: هسته های دارای ایده/طرح فناورانه با سطح آمادگی فناوری بین ۱تا ۷
• مدت: ۴ ماه و حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۶ ماه نخواهد بود.
• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).
مزایای برنامه‌های حمایتی
۱. امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناورانه یا فضاهای کاری اشتراکی
۲. امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری
۳. اعطای اعتبار جهش بر اساس دستورالعمل مربوطه
۴. اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه(خدمات راهبری، مشاوره و آموزش)
۵. امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
۶. امکان استفاده از Exit mentoring (مشاوره کسب و کار) و ارزش گذاری
۷. امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد
شرایط پذیرش
۱. مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۲. مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول
۳. هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.
۴. الزام داشتن تیم کاری حداقل ۳ نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)
۵. در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.
۶. در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.
۷. دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.
مهم
• هر پرونده تنها تا ۳ بار جهت اصلاح و تکمیل مدارک به مسئول هسته بازگردانده می‌شود. پس از آن، پرونده از فرآیند پذیرش خارج می‌گردد.
• ثبت‌نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین از طریق وب‌گاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام می‌شود و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.
• متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان می‌توانند با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴، ۱۵۴ ، ۱۴۰ تماس حاصل نمایند.