پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ پلتفرمی برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در صنایع مختلف

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رویداد ریورس پیچ همشهری را با همکاری موسسه همشهری برگزار کرد.