فراخوان جذب ایده با هدف یافتن راهکارهایی جهت حل چالش‌های صنعت فولاد مبارکه اصفهان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، رویداد “فرصت‌سازی کسب وکار در مسائل صنعتی؛ شرکت فولاد مبارکه” را با همکاری فولاد مبارکه برگزار می‌کند. به همین منظور در گام نخست، اقدام به جذب ایده‌های فناورانه در جهت یافتن راهکارهایی برای حل چالش‌های صنعت فولاد مبارکه مینماید.

این کارگاه در راستای “تدوین برنامه راهبردی دانشگاه” به عنوان یکی از مهمترین مأموریت‌های اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی با تدریس دکتر ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برای مدیران کل ستادی دانشگاه برنامه‌ریزی و اجرا شد. این دوره به صورت کار عملی بوده و خروجی آن به عنوان یکی از منابع در تدوین چهارمین برنامه راهبردی دانشگاه استفاده خواهد شد. هم اکنون این اداره کل در حال تدوین چهارمین برنامه راهبردی دانشگاه می‌باشد.

مرکز آموزش های حرفه ای مدیران با توجه به تاکیدات ریاست دانشگاه تهران پیرامون مشارکت تمامی ذی نفعان در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه، سلسله دوره های مدیریتی در راستای ارتقای دانش مدیران در زمینه مهارت‌های شناسایی و حل مسئله، مهارت‌های تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک، برنامه ریزی راهبردی مساله محور، چگونگی تعیین خط مشی‌ها و تدوین اهداف و استراتژی های دانشگاه و… را برنامه ریزی و در دست اجرا دارد.