مستندات یارانه تجاری سازی فناوری سرمایه پذیران و سرمایه گذاران هفته پژهش دارای توافق نامه تجاری سازی

متقاضیانی (اشخاص حقیقی و حقوقی) که در بیستمین نمایشگاه پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۸ موفق به امضای توافق نامه چهارجانبه (مابین فناور، سرمایه گذار، مرکز معرف، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) شده اند، تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ فرصت دارند که اسناد و مدارک مندرج در فایل پیوست را از طریق مرکز معرف (پارک/ مرکز رشد/دانشگاه محل استقرار شرکت) به دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور فناوری وزارت عتف ارسال نمایند.