آغاز به کار نمایشگاه عکس ۴۵ دستاورد نوآورانه فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران