برگزاری نشست میان شرکت‌های مستقر در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران و شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران

نشست مشترک میان شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت تجیهزات پزشکی هلال ایران به منظورهمکاری با پارک علم وفناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه برگزار شد.