تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی منعقد شد