پنجمین گپ پارک با موضوع مشاوره مدیریت برگزار شد.

پنجمین گپ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با موضوع مشاوره مدیریت و با همکاری شرکت شمیم آتی نگر ارم ( مستقر در پارک) ۲۷ بهمن ماه برگزارشد.

این گپ پارک با هدف معرفی صنعت مشاوره مدیریت و خدمات شرکت آتی نگر ارم، چالش منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط، توسعه بازاریابی کسب و کار در فضای مجازی D.M با حضور مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.