فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش در شعبه پردیس فارابی دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده های نوآورانه و فناورانه در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش در شعبه پردیس فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حمایت کند.

مخاطبان این برنامه دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ تهران هستند.

 

صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمادگی ۱ تا ۷ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی و جهش شرکت نمایند‌.

( برنامه رویش TRL1-3، برنامه شکوفایی TRL4-6، برنامه جهشTRL1-7)

مهلت ثبت نام: ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰

ثبت نام متقاضیان فقط بصورت آنلاین و از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصرا، در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام میشود و امکان بررسی درخواستهای ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.

متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴/۱۵۴/۱۴۰ تماس حاصل نمایند.

ثبت نام رویش، شکوفایی، جهش در پردیس فارابی دانشگاه تهران

قابل توجه:

متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:

برنامه رویش

• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده

• مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه

• مدت: ۶ ماه و حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

• خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.

برنامه شکوفایی

• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول

• مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶

• مدت :۱۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۱۸ ماه نخواهد بود.

• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

برنامه جهش

• هدف: حمایت از طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول

• مخاطب: هسته های دارای ایده/طرح فناورانه با سطح آمادگی فناوری بین ۱تا ۷

• مدت: ۴ ماه و حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۶ ماه نخواهد بود.

• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

مزایای برنامه‌های حمایتی

امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناورانه یا فضاهای کاری اشتراکی

امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری

اعطای اعتبار جهش بر اساس دستورالعمل مربوطه

اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه(خدمات راهبری، مشاوره و آموزش)

امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری

امکان استفاده از Exit mentoring (مشاوره کسب و کار) و ارزش گذاری

امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد

شرایط پذیرش

مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول

هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.

الزام داشتن تیم کاری حداقل ۳ نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)

در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.

در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.

دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.

مهم

• هر پرونده تنها تا ۳ بار جهت اصلاح و تکمیل مدارک به مسئول هسته بازگردانده می‌شود. پس از آن، پرونده از فرآیند پذیرش خارج می‌گردد.

• ثبت‌نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین از طریق وب‌گاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام می‌شود و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.

• متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان می‌توانند با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴، ۱۵۴ ، ۱۴۰ تماس حاصل نمایند.