باشگاه نوآفرینان، مصاحبه مکتوب با نوآوران و فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران