مطالب توسط روابط عمومی

حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نخستین نمایشگاه تخصصی خدمات کسب وکار ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نخستین نمایشگاه تخصصی خدمات کسب وکار ایران به صورت حضوری شرکت می کند. نمایشگاه تخصصی خدمات کسب وکار با رویکرد دانش بنیان تهران از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برنامه ریزی و از تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۴ روز برپا است. این نمایشگاه با […]

دیندار مطرح کرد؛ شبکه سازی ضرورت توسعه زیست بوم نوآوری در کشور

رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور گفت؛ شبکه سازی کلیدی ترین روش در  جهت انتقال تجربه و علم در میان مراکز رشد و در نهایت توسعه زیست بوم نوآوری در کشور است . به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ نشست روسای مراکز رشد مستقر در تهران با […]