آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات تاسیس شده است.

 

علاقه مندان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، فایل ذیل را مطالعه نمایند.

معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری