دکتر علی اسدی

دکتر علی اسدی

استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ (از ۱۴۰۱)
عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ (از ۱۴۰۰)
عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛ (از ۱۴۰۰)
معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی؛ (از ۱۳۹۹)
رییس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی؛ (از ۱۳۹۵)
مشاور رئیس دانشگاه  و مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه؛ (از ۱۳۹۰)
رئیس هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران؛ (از ۱۳۸۹)
مدیر گروه آموزشی مدیریت و توسعه  کشاورزی؛ (از ۱۳۸۸)
مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی؛ (از ۱۳۸۶)

تحصیلات

دکتری،۱۳۸۲,ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد،۱۳۷۴، ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی،۱۳۷۱، ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه تهران