اولین رویداد برنامه متخصصان خارج از کشور؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری