برنامه شکوفایی 

• هدف: حمایت از تیم هاي کاري داراي ایده تثبیت شده و بازارپسند
• مخاطب: تیم هاي پیش رشد داراي ایده با سطح آمادگی فناوري بیشتر از 3 و کمتر از 6
• مدت:12 تا 18 ماه
• مزایا: تامین فضاي استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبري، ارائه خدمات انتقال فناوري (demo day)، امکان حضور در جشنواره دستاوردهاي پارك براي عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران
• خروجی: شرکت نوپاي در حال تاسیس داراي نمونه اولیه محصول که رویاي ورود به بازار دارد/ یا فناوري تولید شده که قابل فروش است (MVP)