هسته شکوفایی

هسته شکوفایی: تیم کاری است که برای اجرای طرح/ ایده فناورانه، دارای قرارداد همکاری بوده و میزان سهم هر شخص از نتایج طرح، معین است. قرارداد همکاری لزوماً ضمیمه قرارداد فی مابین می باشد.
هسته های شکوفایی دارای ایده/ طرح فناورانه که سطح آمادگی فناوری (TRL) آنها بین 4-6 می باشد. (امکان پذیری راه حل جهت حل مسئله به اثبات رسیده است).

نحوه ورود هسته شکوفایی:
این تیم‌ها می‌توانند بعد از انتشار فراخوان‌ برنامه شکوفایی با مراجعه به سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اقدام به ثبت مشخصات خود در برنامه رویش نمایند. سپس ایمیلی از سوی پارک دریافت کرده و می توانند از طریق آن به تکمیل اطلاعات ثبت نام خود بپردازند. بعد از آن متقاضیان می بایست به تکمیل کاربرگ های مربوط به برنامه مورد نظرشان بپردازند و سپس آن را ارسال نمایند.
پس از تکمیل مستندات توسط متقاضیان و تایید مرکز کارآفرینی، هر کدام از پرونده ها توسط داور فنی و داور کسب وکاری بررسی و سپس در یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان خبره و متخصص در حوزه طرح بررسی می شود.
نتایج بررسی های داور فنی، داور کسب وکاری و کارگروه تخصصی در شورای پارک با حضور مسئولین عالی رتبه پارک مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در خصوص تایید یا عدم تایید طرح تصمیم گیری خواهد شد.
با توجه به تعداد بالای پرونده ها در فراخوان، پذیرش یا ارزیابی بین 30 تا 45 روز به طول می انجامد.
هدف↵ برنامه شکوفایی حمایت از تیم هاي کاري داراي ایده بازارپسند است.

علاقه مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با شماره 88220700 الی 4 داخلی 154 / 164 / 192 تماس حاصل نمایند.