شرکتها و واحدهای پذیرش شده، میتوانند به صورت یکی از اقسام ذیل در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شوند:

1- استقرار در ساختمان های چند مستأجره پارک و شعبه های مرکز رشد
2- استقرار در بخش اراضی(فضاهای دانشگاه تهران – ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران)

فرآیند پذیرش و استقرار شرکتها و واحدهای متقاضی شامل مراحل اصلی به شرح ذیل است:
1- بررسی اولیه
2- ارزیابی تخصصی کارگروه
3- در صورت تأیید پذیرش انجام مراحل استقرار
تمامی تلاش همکاران پارک بر آنست که این فرآیند 1.5 الی 2 ماه به طول بیانجامد که البته بخشی از آن به میزان همکاری شرکتهای محترم در ارسال به موقع مدارک و مستندات وابسته خواهد بود.
مدل ارزیابی پذیرش
مدل ارزیابی واحدهای فناور دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است که در هر یک ترکیبی از شاخص های کمی و کیفی قرار گرفته اند:
• توان فنی/فناوری
• توان نیروی انسانی
• توان مالی

پذیرش و ارزیابی 

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مصمم است با انتخاب و حمایت از ایده ها و طرح هایی که مبتنی بر سطح قابل قبولی از دانش، فناوری و نوآوری است، شرایطی را مهیا سازد که صاحبان ایده وارد بازار گردند و بازاریابی برای محصول تولید شده انجام شود. بر قراری نظامی مدون و هدفمند در جهت تصمیم‌گیری‌ در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده/طرح/ محصول فناورانه/ خدمت فناورانه، دغدغه اصلی این پارک می باشد. لذا بدین منظور مدیریت پذیرش مرکز ارزیابی با هدف تجمیع و یکپارچگی فعالیت های مختلف پارک در وظایفی نظیر پذیرش متقاضیان، استقرار در پارک، ارزیابی واحدها و شرکت های مستقر و صدور معرفی نامه مالیاتی و همچنین ارزیابی متقاضیان ثبت اختراع از ابتدای تابستان 1392 تشکیل و آغاز به کار نموده است.
     استفاده از رویکردهای علمی و تخصصی برای بررسی متقاضیان پذیرش در دستور کار این مدیریت قرار دارد. بدین منظور مدارک و مستندات هر متقاضی، علاوه بر اینکه از جنبه های عمومی نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد، متناسب با زمینه فناوری، توسط اساتید و صاحبنظران همان زمینه، به صورت تخصصی بررسی می شود.
     تدوین و بکارگیری مدل های ارزیابی جامع و تأکید بر جنبه های مختلف دانش بنیان بودن شرکت ها از دیگر وظایف این مدیریت است. در مدل های ارزیابی چند وجهی، واحدها و شرکت های مستقر در پارک تنها براساس خروجی ها و دستاوردهایشان بررسی نمی شوند، بلکه ورودی ها، منابع و فرآیندهای توانمندساز آنها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین ترتیب شرکت ها می توانند با آگاهی بیشتری به شاخت زمینه های بهبود خود بپردازند و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر و توسعه فعالیت بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر پارک علم و فناوری نیز مبتنی بر رسالت اصلی خود می تواند به ارائه خدمات عمومی- تخصصی بهتر و متناسب با نیازمندی شرکت ها در مراحل مختلف بلوغ آنها اقدام نماید.
 
به طور کلی در مدیریت پذیرش و ارزیابی، فرآیندهای اصلی به شرح ذیل انجام می شوند: 
1. ارزیابی متقاضیان پذیرش در پارک علم و فناوری 
2. ارزیابی واحدهای فناوری، مهندسی و پژوهشی مستقر در پارک علم و فناوری
3. ارزیابی معافیت مالیاتی واحدهای فناوری، مهندسی و پژوهشی مستقر در پارک علم و فناوری
4. ارزیابی درخواست های رونمایی محصولات / خدمات شرکت های مستقر
5. ارزیابی ثبت اختراع متقاضیان