هدف از شرکت در نمایشگاه ها حمايت از نمايش دستاوردهاي شركت ها و هسته هاي نوآور پارك علم و فناوري در بازارهاي تخصصي مرتبط با هدف تسهیل تجاری سازی و فراهم سازی مسير تبليغات رقابتي برای شرکت های مستقر در پارک می باشد.

بخش ها:

  • تقویم نمایشگاه های داخلی و خارجی با مشارکت پارک
  • ضوابط نحوه حضور پارک در نمایشگاه ها و همکاری با شرکت ها برای حضور در نمایشگاه
  • گالری تصاویر نمایشگاه ها
  • کتابچه ی نمایشگاه ها ( به خصوص هفته ی پژوهش)
  • توضیحات تماس