برنامه رویش

• هدف: حمایت از تیم هاي کاري داراي ایده بازارپسند
• مخاطب: هسته هاي نوآور داراي ایده با سطح آمادگی فناوري کمتر از سه (TRL 1-3)
• مدت: 6 تا 9 ماه
• مزایا: تامین فضاي استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبري، ارائه خدمات انتقال فناوري (demo day)، امکان حضور در جشنواره دستاوردهاي پارك براي عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران
• خروجی: تیم پیش رشد داراي ایده تثبیت شده که رویاي تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده اي که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.